VATTEN & AVLOPP
Avloppsslam
Slam blir anläggningsjord
I stort kan man påstå att ett reningsverk endast sorterar upp avloppsvattnet i två delar.

Allt vi får hit hamnar efter rening antingen i vattendraget eller i slammet. Slammmet används som fyllnadsmassor vid t ex vägbyggen, parker och golfbanor.
Slambehandling
För att få bort all vätska från slammet avvattnas det i två steg. I slamförtjockaren sjunker de fasta particklar till botten och skrapas bort. En slamcentrifug tar sedan bort det sista vattnet ur slammet som då får en jordliknande konsistens.

Avvattning i slamförtjockare