VATTEN & AVLOPP

Avloppsvatten
När avloppsvattnet har lämnar din bostad transporteras det i ledningsnätet till avloppsreningsverket.
Ditt avloppsvatten innehåller fosfor, kväve, organiskt material och andra ämnen som kan påverka miljön. Om avloppsvattnet släpptes ut orenat i t.ex. Holjeån skulle den snabbt växa igen. Syret i ån hade förbrukats och den skulle förvandlas till ett stinkande dike.

Avloppsvattenrening
I Bromölla kommun har vi två avloppsreningsverk som tillsammans renar drygt 2000 m3 avloppsvatten per dag. Ur detta avloppsvatten tar man bort framförallt fosfor, kväve och organiskt material. Ämnena som tas bort från vattnet blir nästan fyra ton slam per dag.

Utsläppskrav
Det finns inga gemensamma utsläppskrav för samtliga avloppsreningsverk i Sverige utan naturvårdsverket, länsstyrelsen eller kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd fastställer individuella krav för varje verk. Kraven anger hur mycket av olika ämnen som högst får släppas ut från renings-verket till ett vattendrag. Kommer miljöfarliga ämnen ut i avloppet påverkas reningsprocessen negativt.

Helautomatiska system övervakar reningsverk och pumpstationer dygnet runt. Jourhavande personal larmas automatiskt om något händer.

 


Från Bromölla reningsverk leds det renade vattnet via en rörledning ut i Hanöbukten.
Det renade vattnet i Näsum släpps ut
i Holjeån.