VATTEN & AVLOPP

Reningsverken
Reningsverket i Bromölla har tre reningssteg: mekaniskt, biologiskt och kemiskt. När avloppsvattnet passerar reningsverket befrias det från ca 95 procent av fosforn och ca 40 procent av kvävet. Fosforn och kvävet fälls ut och hamnar i slammet.

Bromölla Reningsverk.
Strax söder om Preemmacken ligger reningsverket i Bromölla. Här renas avloppsvatten från Gualöv, Råby och Bromölla. Det renade vattnet leds via en rörledning ut i Hanöbukten.
Näsums Reningsverk.
Näsums samhälle har ett eget reningsverk bakom brand-stationen. Det renade avlopps-vattnet släpps vidare ut i Holjeån.
1. Mekanisk rening
Rensgaller
Första delen i ett reningsverk är vanligen rensgallret, där föremål större än ca 2 mm silas bort. Här fastnar även sådant som inte ska finnas i avloppsvattnet som t.ex. örontopps och plåster. Dessa kan sätta igen pumpar eller ställa till bekymmer i den övriga reningen. Renset från gallret körs till avfallsanläggningen där det förbränns.

Sandfång
Sandfånget består av en bassäng där sand, grus och andra partiklar i avloppsvattnet genom sin tyngd lätt sjunker till botten. Sanden samlas upp och läggs bland slammet som blir fyllnadsmaterial.
2. Biologisk rening
När vattnet är fritt från fasta föroreningar efter den mekaniska reningen, är det dags att ta bort det lösta organiska materialet med hjälp av mikroorganismer.
Den biologiska reningen är en naturlig process. I den nyttjas mikroorganismer, främst bakterier, som livnär sig på det organiska materialet. Det gäller att skapa en miljö där bakterierna trivs och äter mycket organiskt material.
3. Kemisk rening
I den kemiska reningen tillsätter man en fällningskemikalie som t.ex. järnklorid i avloppsvattnet. Detta gör att fosforn fälls ut och sjunker till botten som slam i slutsedimenteringsbassängerna.

Renat avloppsvatten kontrolleras
Innan vattnet lämnar reningsverket tas det prover som skickas till laboratorium för analys. Länsstyrelsen kräver en regelbunden mätning av reningsresultatet på utgående vatten. När avloppsvattnet är renat och kontrollerat så att det inte är skadligt för miljö och hälsa leds det ut i till Hanöbukten.