VATTEN & AVLOPP
 

Samråd för nytt tillstånd för
avloppsreningsverket i Bromölla

Bromöllas avloppsreningsverk ligger i södra delen av Bromölla tätort. Till avloppsreningsverket leds kommunalt och industriellt avloppsvatten från tätorterna Bromölla, Gualöv och Näsum samt från de mindre orterna Axeltorp, Grödby, Håkanryd och Råby. Antalet anslutna personer är ca 9 500 stycken. Från tätorterna Nymölla och Valje samt orten Edenryd finns idag en överföringsledning för spillvatten till Sölvesborgs reningsverk.
Utbyggnad av verket är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken och Bromölla Energi och Vatten AB, BEVAB, kommer därför att ansöka om nytt tillstånd för att bedriva verksamhet på befintlig plats.
Ansökan föranleds av att den nuvarande tillståndsgivna dimensioneringen inte medger anslutning av de tätorter/orter som idag är anslutna till Sölvesborgs reningsverk samt ytterligare utbyggnadsområden inom den egna kommunen.
Verksamheten kommer att ha kapacitet för att ta emot och rena avloppsvatten med en belastning motsvarande maximalt 15 000 personekvivalenter. I den nu aktuella ansökan avses inte några ytterligare ytor tas i anspråk utan om- och nybyggnationer inom befintlig fastighet bedöms vara tillräckliga för att klara kommunens behov av rening av avloppsvatten.

Tillståndspliktigt enligt Miljöbalken
Ansökan om nytt tillstånd omfattar en rad moment och präglas av stor öppenhet som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Första tillfället för den som berörs av verksamheten att lämna synpunkter är under samrådsprocessen som ska genomföras innan ansökan upprättas och lämnas till Länsstyrelsen.
Samråd sker via informationsbrev till berörda samt annonsering i lokaltidning och utförlig information här på BEVABs hemsida, med möjlighet att lämna synpunkter. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Informationsbrevet skickas ut till ägare av fastigheter inom ca 500 m radie kring reningsverket.
Efter samrådsprocessen kommer en samrådsredogörelse att upprättas. Av den framgår vilken information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från berörda. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om tillstånd.

Det fortsatta prövningsförfarandet
För berörda av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillståndsprövningen enligt Miljöbalken går till. Här följer en sammanfattning:
- Efter att samrådet genomförts upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökan som inges till miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen.
- Vid behov krävs komplettering av handlingarna.
- MKB och ansökan kungörs i ortspressen och skickas på remiss till kommunen. Även allmänheten ges tillfälle att yttra sig.
- Inkomna yttranden granskas och översänds till sökande för bemötande.
- Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut.
- Beslutet kan överklagas av verksamhetsutövaren, grannar, kommunen eller andra berörda.
- Överklaganden avgörs av Mark- och miljödomstolen.

Mer information
För information om utbyggnaden hänvisas till samrådsunderlaget, se länk nedan
.
» Samrådsunderlag-inför ansökan om utökad verksamhet vid avloppsreningsverket i Bromölla kommun.pdf

» Svarsformulär tillstånd Bromölla reningsverk.pdf

Lämna synpunkter
Kontakta gärna miljösamordnare Matilda Johansson, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, på telefon 010-211 97 26 för ytterligare information och tillfälle att ställa frågor. Upplysningar om förhållanden i omgivningen eller annat som bör tas hänsyn till i den fortsatta planeringen mottages tacksamt.

Synpunkter ska skickas skriftligen till Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1a, 295 31 Bromölla eller via e-post till matilda.johansson@sbvt.se. Samtliga synpunkter ska vara SBVT tillhanda senast den 2019-01-31.